Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Działalność gospodarcza Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, bieżące, menu 181 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej- NIP,

d) przedmiot działalności gospodarczej,

e) adres punktu sprzedaży,

f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021.),

5.  Umowa spółki cywilnej- jeżeli dotyczy. 

6. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy.

 

Opłaty za zezwolenie:

 

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się
w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.

 

Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 

1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

na podst. art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach:

do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Nr rachunku Urzędu Gminy w Orońsku:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu, oddział w Orońsku 

04 9115 0002 0020 0200 0244 0002

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Opłata skarbowa:


17 zł - za złożenie pełnomocnictwa

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu, oddział w Orońsku 

04 9115 0002 0020 0200 0244 0002

 

Termin załatwienia sprawy:

 

1) zarejestrowanie kompletnego wniosku i przekazanie pisma do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orońsku - do 7 dni,

2) wydanie opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- do 7 dni,

3) uprawomocnienie postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orońsku- 7 dni,

4) Wydanie decyzji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orońsku.

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1492.).

Uchwała nr LVII/285/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Orońsko.

Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminu Orońsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała nr XXXIX/193/2021 Rady Gminy w Orońsku z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Orońsko w roku 2021.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Administracyjno-Organizacyjny,

Informacja: I piętro, pokój nr 1, inspektor Milena Szymańska

tel. 48 618-59-21, e-mail:  kultura@oronsko.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholi

Metryka

sporządzono
2021-03-01 przez Milena Szymańska
udostępniono
2021-03-01 00:00 przez Dariusz Kaczor
zmodyfikowano
2021-03-01 10:55 przez Kaczor Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
487
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.