Dokumentacja medyczna

Prawo do dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Placówki medyczne nie powinny ograniczać pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej- przypomina Rzecznik Praw Pacjenta

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez zakład opieki zdrowotnej:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (…);
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  5. na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu jest bezpłatne.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony  sposób (…);
  2. w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
  3. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej –

w okresie 01.12.2023 r. -29.02. 2024 r.

Podstawa wyliczenia
wysokość wynagrodzenia w poprzednim kwartale
1 strona wyciągu albo odpisu1 strona kopii albo wydrukuDokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
III kwartał 2023 r.
7194, 95 zł
Maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniaMaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniaMaks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
 14,39 zł0,50 zł2,88 zł

Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki

Podstawa prawna:

*Art.28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm).

*Art 28 ust. 2A pkt 2 uchylony ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.06. 2023 r. (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1675)

 

Cennik usług dodatkowych

Cennik usług dodatkowych, nie finansowanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

(realizowanych na wniosek pacjenta) z dnia 01.09.2023 roku

1. Porada lekarska internistyczna, pediatryczna80,00zł
2. Wizyta domowa w systuacjach innych niż opisane w umowie z NFZ100,00zł
3. Badanie sanitarno-epidemiologiczne80,00zł
4. Zabiegi pielęgniarskie: 
– iniekcja podskórna i domięśniowa25,00zł
– pomiar ciśnienia tętniczego10,00zł
– pomiar cukru we krwi15,00zł
– EKG bez skierowania20,00zł
5. Zabiegi położnej (zdjęcia szwów, opatrunki in. Niż opisane w umowie z NFZ)50,00zł
6. Badania lekarskie i wystawianie dokumentów do celów rentowych80,00zł
7. Wydanie zaświadczeń lub orzeczeń objętych umową z NFZ50,00zł
8. Zaświadczenie lekarskie dla prywatnych ubezpieczycieli100,00zł
9. Wypis z dokumentacji medycznej dla prywatnych ubezpieczycieli150,00zł
10. Wykonanie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej14,01zł/1str
11. Wykonanie potwierdzenia kopii dokumentacji medycznej0,49zł
12. Wykonanie kopii albo wydruku dokumentacji medycznej0,49zł/1str
13. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych2,80 zł