Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Orońsku
Menu góra
Strona startowa JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS w Orońsku Formy i zasady udzielania pomocy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Formy i zasady udzielania pomocy, menu 110 - BIP - Gmina Orońsko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Formy i zasady udzielania pomocy

Formy i zasady udzielania pomocy

Z dniem 1 października 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie z 14 lipca 2015 roku ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ustawa o pomocy społecznej wymienia te trudne sytuacje życiowe, które w szczególności uprawniają do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. Te sytuacje to:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Uwaga:

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej świadczenia zawiesza się i nie są one w tym czasie udzielane.

Znajdując się w jednej z takich trudnych sytuacji życiowych możemy zwrócić się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej położonego na terenie gminy gdzie zamieszkujemy, a w wyjątkowych sytuacjach na terenie gminy gdzie aktualnie przebywamy (art. 101 Ustawy o pomocy społecznej).

Możemy tam uzyskać pomoc w formie pieniężnej jak i tzw. niepieniężnej, poniżej zamieszczamy przykładowe świadczenia:

 • pomoc finansową m.in. zasiłki stałe, okresowe, celowe,
 • pracę socjalną,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny),
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pomoc rzeczową,
 • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • sprawienie pogrzebu,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencję kryzysową,
 • świadczenie usług opiekuńczych,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Ogólne kryteria ubiegania się o zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które znajdują się w jednej z wymienionych wyżej sytuacji życiowych oraz dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej.

Trudna sytuacja finansowa występuje, gdy dochód osoby starającej się o pomoc nie przekracza, tzw. kryterium dochodowego, które jest określone w ustawie o pomocy społecznej.

Jeśli samotnie prowadzimy gospodarstwo domowe, to kryterium wynosi 634,00 zł.

Jeśli prowadzimy gospodarstwo domowe wspólnie z rodziną, to kryterium wynosi 514,00 zł. na osobę w rodzinie. Przy czym ustawa o pomocy społecznej określa rodzinę jako osoby spokrewnione i niespokrewnione, które są w faktycznym związku, wspólnie zamieszkują i gospodarują (art. 6 pkt.14 Ustawy o pomocy społecznej).

Dochodem dla pomocy społecznej są wszystkie otrzymywane miesięczne przychody osoby ubiegającej się o pomoc oraz tych członków rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Bierze się pod uwagę jedynie dochody netto, które uzyskaliśmy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc. W przypadku utraty dochodu np. utraty pracy, liczony jest dochód z tego miesiąca, w którym został złożony wniosek (art. 8 Ustawy o pomocy społecznej).

Uwaga:

Dochody z działalności gospodarczej, z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Jeśli osoba samotna uzyska w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednorazowy dochód przekraczający kwotę 3 170,00 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby samotnej ) lub jeśli osoba w rodzinie otrzyma dochód przekraczający kwotę 2 570,00 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby w rodzinie) to dochód ten dzieli się na 12 i dolicza do poszczególnych miesięcy poczynając od miesiąca, w którym ten dochód otrzymali. 

Do dochodu nie zalicza się:

 • jednorazowego świadczenia socjalnego,
 • wartości świadczeń w naturze,
 • świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne,


Zasiłek stały (art. 37 Ustawy o pomocy społecznej)

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 634,00 zł (kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej);
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 514,00 zł (kryterium dochodowego na osobę w rodzinie)

Wysokość zasiłku stałego:

Zasiłek stały osobie samotnej przyznawany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym tj. 634,00 zł a faktycznie uzyskiwanym dochodem. Zasiłek stały osobie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z rodziną przyznawany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 514,00 zł a faktycznym dochodem na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku to 604,00 zł, a minimalna to 30,00 zł.

Uwaga:

Zasiłku stałego nie otrzyma osoba, która choć spełnia kryteria do jego uzyskania ma jednocześnie prawo do renty socjalnej lub świadczenia pielęgnacyjnego, lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (art. 37 Ustawy o pomocy społecznej).


Zasiłek okresowy (art. 38 Ustawy o pomocy społecznej)

Zasiłek okresowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która:

 • znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, jak np.: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego np. ZUS-u, KRUS-u, oraz
 • ma dochody niższe niż kryterium dochodowe. 

Wysokość zasiłku okresowego:

Osoba samotna może otrzymać zasiłek maksymalnie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej tj. 634,00 zł a faktycznie uzyskiwanym dochodem.

Rodzina może otrzymać zasiłek do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny tj. 514,00 zł a dochodem tej rodziny. (art. 38 i 147 Ustawy o pomocy społecznej).

Okres, na jaki przyznaje się ten zasiłek, ustalany jest przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


Zasiłek celowy  (art. 39 Ustawy o pomocy społecznej)

O zasiłek celowy można się ubiegać w celu zaspokojenia konkretnej i uznanej za niezbędną potrzebę bytową, m.in. na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
 • drobnych remontów,
 • napraw w mieszkaniu,
 • pogrzebu,

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości tych wydatków.

Zasiłek celowy może być też przyznany niezależnie od dochodu osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 Ustawy o pomocy społecznej).


Pomoc w postaci dożywiania

 • Jeden gorący posiłek dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (art. 48 ust. 4 Ustawy pomocy społecznej).

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje:

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym;
 • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

(UCHWAŁA N r 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020).


Specjalny zasiłek celowy i okresowy

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach osoba i rodzina, której dochód przekracza kryterium dochodowe może otrzymać pomoc:

 • w formie bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego w maksymalnej wysokości kryterium dochodowego lub
 • zwrotną w całości lub części w formie zasiłku okresowego, celowego lub pomoc rzeczową (art. 41 Ustawy o pomocy społecznej).


Opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe (art. 42 Ustawy o pomocy społecznej)

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może być opłacana osobie, która:

 • musi zrezygnować z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, także wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem rodzeństwem lub ojcem, matka współmałżonka oraz
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 526,5 zł na osobę w rodzinie (150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie) oraz
 • nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu z innych tytułów oraz
 • nie otrzymuje renty i emerytury


Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 54 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; art. 12 Ustawy o pomocy społecznej)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne może być opłacana ze środków pomocy społecznej osobie która, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz:

 • jest bezdomna i została objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności lub
 • pobiera zasiłek stały lub
 • pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub
 • pobiera dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Ponadto prawo do świadczeń zdrowotnych na zasadach takich samych jak osoby ubezpieczone, za które opłacane są składki, mają osoby nieubezpieczone, które są obywatelami polskimi i zamieszkują w Polsce, a ich dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

Dokumentem potwierdzającym to uprawnienie jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta).
Dokumenty niezbędne do wydania decyzji o prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nie ubezpieczonym to:

 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
 • potwierdzenie miejsca zamieszkiwania na terenie Polski
 • rodzinny wywiad środowiskowy, w którym między innymi pracownik socjalny potwierdzi, iż nie istnieje dysproporcja pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu osoby nie ubezpieczonej, a jej sytuacją majątkową
 • potwierdzenie dochodów poniżej kryterium dochodowego

Decyzja wydawana jest na wniosek:

 • osoby nieubezpieczonej
 • w sytuacjach nagłej choroby – na wniosek placówki służby zdrowia
 • właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby ubezpieczonej wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub z własnej inicjatywy wójta, burmistrza, prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby nie ubezpieczonej.

Uwaga:

Decyzja jest ważna przez okres 90 dni.

Decyzja wygasa gdy osoba zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym lub nastąpi zmiana jej sytuacji finansowej.


Procedura ubiegania się o pomoc z GOPS (art. 101 Ustawy o pomocy społecznej)

Aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej powinniśmy się udać do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W sytuacji szczególnej, gdy wymagana jest pomoc ze względu na naszą sytuację osobistą oraz w sprawach niecierpiących zwłoki możemy uzyskać pomoc tam, gdzie obecnie przebywamy, a nie jesteśmy zameldowani.

Należy złożyć wniosek z prośbą o pomoc. 

Wniosek o pomoc może zgłosić:

 • osoba zainteresowana, lub
 • jej przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekunowie w sprawie dzieci i opiekunowie w sprawie osób całkowicie ubezwłasnowolnionych), lub
 • inna osoba pod warunkiem, że osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawy wyrazili na to zgodę.

Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.

W odpowiedzi na zgłoszoną prośbę pracownik socjalny przeprowadzi tzw. wywiad rodzinny (środowiskowy). Informacje zebrane w ramach wywiadu staną się podstawą do wydania decyzji w sprawie świadczeń.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania pomocy, a w sytuacjach wymagających udzielenia natychmiastowej interwencji w ciągu 2 dni. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub miejscu ich pobytu.

Celem wywiadu jest ustalenie sytuacji osobistej, majątkowej osoby/rodziny starającej się o pomoc oraz ustalenie powodów ubiegania się o świadczenia i zaplanowanie wspólnie z osobą zainteresowaną planu pomocy. Aby pracownik socjalny mógł dokładnie zbadać sytuację – musimy przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające naszą sytuację.

Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

Uwaga:

Osoba zwolniona z zakładu karnego powinna przedstawić dokument zwolnienia, informację czy pracowała odpłatnie w zakładzie karnym oraz czy otrzymała pomoc z funduszu postpenitencjarnego.

Na podstawie wywiadu środowiskowego i załączonej dokumentacji zostanie wydana pisemna decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. 

W przypadku odmowy dostarczenia przez osoby zainteresowane niezbędnych dokumentów, lub gdy występuje rażąca dysproporcja między wysokością dochodu udokumentowaną a faktyczną sytuacją majątkową może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie pomocy.

Pomoc finansowa wypłacana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Osoby i rodziny, które są objętą pomocą ze strony GOPS powinny o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej poinformować pracownika socjalnego.(art. 109 Ustawy o pomocy społecznej)

Od decyzji ośrodka pomocy społecznej możemy się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53. (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Metryka

sporządzono
2018-01-08 przez Monika Cender
udostępniono
2018-01-08 00:00 przez Dariusz Kaczor
zmodyfikowano
2018-01-08 11:01 przez Kaczor Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1842
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.